Jste zdePříkaz ředitelky k ukončení školního roku 2019/2020

Příkaz ředitelky k ukončení školního roku 2019/2020


VložilEva Halířová - odesláno05 Červen 2020

1) Postupové zkoušky pro žáky individuální výuky hudebního oboru jsou pro letošní školní rok zrušeny.

Při závěrečné klasifikaci se postupuje podle ŠVP a Vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

2) Žáci sedmého ročníku prvního stupně a čtvrtého ročníku druhého stupně, dále „absolventi“ hudebního oboru vykonají ve školou stanoveném termínu absolventskou zkoušku nebo podle situace dané nouzovým stavem a uvolňováním mimořádných opatření absolventský koncert.
Absolventi výtvarného oboru absolvují dle situace absolventskou výstavou nebo portfoliem závěrečných prací.

3) Přijímací zkoušky do prvních ročníků jsou organizovány takto:

9. - 11. 6. přijímací zkoušky pro žáky, kteří navštěvovali přípravné studium a k 1. 9. 2020 dovrší 7 let věku.

16. - 18. 6. přijímací zkoušky pro nové žáky, kteří k 1. 9. 2020 dovrší 7 let věku a žáky od dovršených 5 let k témuž datu, kteří mají zájem o přípravné studium ve hře na nástroj nebo sólový zpěv.
Na přijímací zkoušku se rodiče předem telefonicky objednají u vedení školy, abychom mohli dodržet předepsaná hygienická opatření.
K přijímací zkoušce přinesou Přihlášku k přijímací zkoušce a čestné prohlášení o bezinfekčnosti – vše ke stažení na www.zusck.cz.

Do přípravného studia v přípravném pěveckém sboru a hudebně-pohybové výchovy jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky.

Zájemci o výuku ve výtvarném oboru doručí přihlášku k přijímací zkoušce a alespoň 3 výtvarné práce k posouzení.

Pro uchazeče do tanečního oboru platí výše uvedený termín a telefonické objednání ke zkoušce.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na internetových stránkách pod přiděleným symbolem. Poté vyplní přijatí uchazeči řádnou přihlášku na www.izus.cz a vytisknutou a podepsanou doručí do zuš.

4) Vysvědčení se vydává na hodině v týdnu od 22. června, pokud žák stále absolvuje distanční výuku, má možnost si jej vyzvednout další týden po telefonické domluvě.

5) Školní rok končí v úterý 30. června. Ve dnech 29. a 30. června probíhá ještě normální výuka.

Eva Halířová
ředitelka školy

V České Kamenici dne 5. června 2020