Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Vydání vysvědčení

Vážení rodiče, z technických důvodů bude vysvědčení vydáváno ve dnech 29. a 30. června. Děkujeme za pochopení. Eva Halířová

Výsledky přijímacích zkoušek do hudebního a tanečního oboru

Pro školní rok 2020/2021 byli v hudebním a tanečním oboru přijati všichni žáci. Výsledky přijímacího řízení do výtvarného oboru budou zveřejněny do 30. 6. 2020.
Rodiče přijatých žáků si přijdou vyzvednout Rozhodnutí o přijetí do kanceláře školy a vyplní řádnou přihlášku prostřednictvím www.izus.cz. Vytisknutou a podepsanou doručí do zuš.

Hra na zobcovou flétnu:
1-ež-2020HO
2-rp-2020HO

Hra na klavír:
3-lh-2020HO
4-mm-2020HO
5-kč-2020HO
6-rf-2020HO
7-vz-2020HO

Hra na kytaru:
8-nd-2020HO
9-dč-2020HO

Sólový zpěv:
10-kh-2020HO
11-hh-2020HO
14-am-2020HO

Příkaz ředitelky k ukončení školního roku 2019/2020

1) Postupové zkoušky pro žáky individuální výuky hudebního oboru jsou pro letošní školní rok zrušeny.

Při závěrečné klasifikaci se postupuje podle ŠVP a Vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

2) Žáci sedmého ročníku prvního stupně a čtvrtého ročníku druhého stupně, dále „absolventi“ hudebního oboru vykonají ve školou stanoveném termínu absolventskou zkoušku nebo podle situace dané nouzovým stavem a uvolňováním mimořádných opatření absolventský koncert.

Přijímací zkoušky noví uchazeči

18/06/2020 11:00
18/06/2020 17:00

Přijímací zkoušky noví uchazeči

17/06/2020 13:00
17/06/2020 17:00

Přijímací zkoušky noví uchazeči

16/06/2020 13:00
16/06/2020 17:00

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do Základní umělecké školy Česká Kamenice pro nové uchazeče
se konají ve dnech 16. - 17. června od 13.00 do 17.00 hodin.

Studijní zaměření: Hra na klavír, Hra na zobcovou flétnu, Hra na keyboard, Hra na housle, Hra na kytaru, Hra na trubku, Sólový zpěv, Sborový zpěv,
+ výtvarný obor a taneční obor

Z důvodu dodržování hygienických opatření je nutné se k přijímací zkoušce telefonicky objednat na čísle 607 694 229 nebo 775 859 737.

Aktuality

Vážení rodiče, do sekce Organizace výuky byly přidány dokumenty, kterými se budou řídit žáci a učitelé od 11. května během přítomnosti a výuky ve škole.
V sekci Dokumenty přibyla Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020.

Výuka od 11. května 2020

Vážení rodiče,
od 11. května bude umožněno individuální vyučování ve škole zatím pouze absolventům prvního a druhého stupně hudebního a výtvarného oboru.

Zpřístupnění výuky zpočátku menšímu počtu žáků nám umožní zkoordinovat lépe provoz školy vzhledem k dodržování hygienických opatření a připravit se na plnou zátěž.

Žáci -absolventi, kteří budou docházet na výuku přinesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení - naleznete v sekci Dokumenty a bude Vám zasláno emailem od třídního učitele. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.

Organizace výuky od 11. května 2020

Vážení rodiče,
od 11. května lze podle rozhodnutí vlády zahájit individuální výuku na zuš. Do konce dubna bychom měli dostat podrobnější informace a instrukce od MŠMT, jakým způsobem zajistit bezpečnost žáků i učitelů a organizaci výuky.
Prostřednictvím třídních učitelů budete dotázáni, zda souhlasíte, aby Vaše dítě od 11. května opět začalo docházet do školy na individuální výuku. Odpověď zašlete, prosím, písemně, přímo na vedení školy ( reditelka@zusck.cz ) do čtvrtka 29. dubna.