Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Ani o prázdninách nezahálíme...

animace.jpg

...a myslíme již na nový školní rok. Připravili jsme pro Vás novinku - kurzy animace. přihlášku naleznete zde přihláška

Krásné prázdniny všem!

Přes všechny nečekané události a následná opatření nezbytná pro návrat do školy, výuku na dálku, která byla náročná pro žáky, rodiče i učitele, jsme druhé pololetí zvládli se ctí a zakončili školní rok řadou povedených absolventských koncertů. Vám všem- dětem za samostatnost, kolegům za nadšení a nasazení s jakým si poradili s technickým zajištěním výuky a rodičům, kteří podporovali své děti i nás úžasnými způsobem, patří velké díky za celou “zušku”. Užijte si krásné léto a v září nashledanou ❤️

Žáci přijatí do prvního ročníku VO

1-OP-2020VO
2-LH-2020VO
3-AK-2020VO
4-ŠS-2020VO
5-ZJ-2020VO
6-KČ-2020VO
7-TH-2020VO
8-MB-2020VO
9-MM-2020VO

Dodatečné přijímací zkoušky

Vážení rodiče,
pokud ještě chcete svoje dítě přihlásit ke studiu v naší "zušce", budete mít další možnost v září, kdy proběhnou dodatečné přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky platí pro děti, které k 1. září 2020 dovrší věk 7 let a starší. K přijímací zkoušce stačí Přihláška k přijímací zkoušce (viz Přihlášky).
Přesný termín bude včas zveřejněn.

Do přípravných ročníků se přijímací zkoušky nekonají, stačí vyplnit přihlášku na www.izus.cz.

Vydání vysvědčení

Vážení rodiče, z technických důvodů bude vysvědčení vydáváno ve dnech 29. a 30. června. Děkujeme za pochopení. Eva Halířová

Výsledky přijímacích zkoušek do hudebního a tanečního oboru

Pro školní rok 2020/2021 byli v hudebním a tanečním oboru přijati všichni žáci. Výsledky přijímacího řízení do výtvarného oboru budou zveřejněny do 30. 6. 2020.
Rodiče přijatých žáků si přijdou vyzvednout Rozhodnutí o přijetí do kanceláře školy a vyplní řádnou přihlášku prostřednictvím www.izus.cz. Vytisknutou a podepsanou doručí do zuš.

Hra na zobcovou flétnu:
1-ež-2020HO
2-rp-2020HO

Hra na klavír:
3-lh-2020HO
4-mm-2020HO
5-kč-2020HO
6-rf-2020HO
7-vz-2020HO

Hra na kytaru:
8-nd-2020HO
9-dč-2020HO

Sólový zpěv:
10-kh-2020HO
11-hh-2020HO
14-am-2020HO

Příkaz ředitelky k ukončení školního roku 2019/2020

1) Postupové zkoušky pro žáky individuální výuky hudebního oboru jsou pro letošní školní rok zrušeny.

Při závěrečné klasifikaci se postupuje podle ŠVP a Vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

2) Žáci sedmého ročníku prvního stupně a čtvrtého ročníku druhého stupně, dále „absolventi“ hudebního oboru vykonají ve školou stanoveném termínu absolventskou zkoušku nebo podle situace dané nouzovým stavem a uvolňováním mimořádných opatření absolventský koncert.

Přijímací zkoušky noví uchazeči

18/06/2020 11:00
18/06/2020 17:00

Přijímací zkoušky noví uchazeči

17/06/2020 13:00
17/06/2020 17:00

Přijímací zkoušky noví uchazeči

16/06/2020 13:00
16/06/2020 17:00